EN
   
    “М Консулт Комерс” предлага следните видове услуги:
   
    I. Оценителски услуги
    Всички експертни оценки се изготвят от експерти със съотвенто образувание, сертификати и лицензи, съгласно общо приети и утвърдени методики. Оценките на активи са предназаначени при покупко – продажба;при определяне на отстъпеното право на строеж; при отдаване под наем; за обезпечаване на банкови кредити; за апортни вноски в капитала на търговски дружества; за определяне на дялово участие в капитала на търговско дружество; за вътрешно фирмени и междуфирмени цели; за преоценка на активи; за счетоводни и данъчни цели; при сливания, вливания, разделяния и ликвидации; при извън съдебни и съдебни делби и други.
   
    II. Консултантска дейност
    Подпомагане на собствениците за пазарна стойност на имущество, което желаят да предложат за продажба. Изключинтелно важно е точното определяне на цената при сделка на даден актив в т.ч. недвижими имоти, акции, дялове, съответни пакети в конкретния момент.
    Ако сте купувач също бихме могли да Ви бъдем полезни с консултанската ни дейност в т.ч. и с очаквата възвръщаемост от инвестиция при покупка на недвижими имоти;
    Определяне на стойността при продажба на търговски дружества или пакети от акции и дялове и др.
   
    III. Инвестиционни проекти
    Проекти по оперативни програми за усвояване на средства по еврофондове от общините, малките и средните предприятия;Оперативни програми:
    ОП “Развитие на конкурентоспособноста на българската икономика” по трите грантови схеми: технологична модернизация на предприятията; въвеждане на международни признати стандарти и стартиращи иновативни предприятия;
    ОП ”Околна среда” – изготвяне на проекти, свързани с изграждането на необходимата инфраструктура за питетейни и отпадъчни води и възстановяване на биологическото разнообразие;
    ОП “Регионално развитие” – изготвяне на проекти, свързани с изграждането местните и регионални транспортни схеми за редионалното и местно развитие и за развитието на туризма.
    Инвестиционни и бизнес програми при кандидатстване по международни програми и банкови институции;
    Финансов анализ и оценка на активите в съответствие с международните стандарти;
    Правни и финансови анализи на търговски дружества, Бизнес-планове.