EN
   
    Предлаганите оценителски услуги са за:
   
    1.Недвижими имоти в т.ч.:
    Терени: Урегулирани поземлени имоти; поземлени имоти извън регулация; незастроени и застроени; земеделски земи.
    Сгради: жилища и офиси; хотели, административни сгради, ресторанти и заведения за хранене, магазини, складове, бензиностанции, халета и спомагателни помещения, цехове, сгради паметници на културата с национално и местно значение и т.н.
    Оценка на идеални части от сгради и терени при делба или при замяна.
    Определяне на пазарна стойност на отстъпено право на строеж;
   
    2. Машини съоръжения, транспортни средства:
    Поточни линии, производствено оборудване, леки и товарни автомобили, селскостопански машини, прикачен инвентар и други.
   
    3. Стопански инвентар и офис оборудване