EN
   
    Бизнесът може максимално да се възползва от своята собствена интелектуална собственост и да печели многостранно от нея. Това може да стане като дълготрайните нематериални активи на дружествата се оценят, а така направената оценка се апортира в капитала им.
    Българските предприемачи вече осъзнават силата на търговската марка, като специфичен пазарен феномен.
    Ползата от такава оценка е съвсем осезателна и неоспорима при смяна на собствеността, получаване на банков кредит, сформиране на смесено предприятие или листване на фондовата борса.
    Оценителската практика показва, че не са малко случай когато, пазарната стойност на дълготрайните нематериални активи надхвърля стойността на всички дълготрайни материални активи. Известно е че, световноизвестните марки носят значителни дивиденти на своите собственици.
    На оценка подлежат Интелектуалната собственост, като дълготрайни нематериални активи на фирма и индустриална собственост-търговски марки, географски означения, патенти, полезни модели, промишлен дизайн
    Оценката се извършва само от лицензирани оценители на права на интелектуална и индустриална собственост.