EN
   
    Преоценка на активите на търговските дружества за счетоводни цели съгласно чл.16 от Закона за счетоводство;
   
    - Преоценка на активите за данъчни цели при дерегистрация по ДДС;
   
    - Оценка на активи за данъчни цели по нормативно определените методи за определяне на пазарните цени, когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения
    Метод на сравнимите неконтролирани цени - приложим е при сделки с един и същи вид стоки и услуги извършвани между свързани лица и същия вид сделки между независими търговци, чрез анализ.
    Метод на пазарните цени - приложим е при сделки между свързани лица, когато стоката или услугата, предмет на тези сделки се продава на независим търговец.
    Метод на увеличената себестойност - приложим е при определянето на обичайните пазарни цени при продажба и доставка на продукция, изпълнение на услуги, ползване на общи дълготрайни материални активи, както и при несъпоставими сделки.