EN
   
    Изготвят се оценки, които да послужат за ипотека или залог на активи в полза на кредитна институция, с което да се обезпечи кредит, а също така и оценки на цели търговски дружества при особен залог на акции и ли дялове.
    Експертни оценки, технически експертизи и становища за съда по отношение на активи и идеални части от тях, при съдебни спорове в качеството си на вещи лица от утвърдените списъци на Софийски градски съд публикувани в Държавен вестник;
    Оценки на материални и не материални активи за апортни вноски при учредяване на търговски дружества.