EN
   
    Оценка на капитала на търговски дружества, в т.ч. дялове, акции и съответните пакети;
    Оценка на капитала на търговското дружество в последните години намира широко приложение в бизнес оценителската практика.
    Оценките на Акции (дялове) на търговски дружества, е в съответствие с изискванията на унифицираните Стандарти за професионално бизнес оценяване, възприети съгласно действащата нормативна уредба в България и те са: на свръхпечалбата; на дисконтираните бъдещи доходи; капитализация на дохода; на дисконтираните чисти парични доходи и др.
    За целта се изготвя финансово – икономически анализ, оценка и управление на паричните потоци, критичните бизнес съотношения, ключовите управленски коефициенти, корпоративната стойност и финансовия риск.
   
    Приватизационни оценки и Анализ на правното състояние на търговските дружества съгласно действаща нормативна база.